X
تبلیغات
زولا

نام ها و صفات جهنم

(( النار )) : و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده ( بقره 8. ) و ( یهود گفتند : آتش جهنم جز روزهای معدودی به ما نخواهد رسید .


(( اشد العذاب )) : و یوم القیامه یردون الی اشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون . ( بقره ، 85 ) و در روز قیامت ( قوم فرعون ) به شدیدترین عذاب گرفتار خواهند شد و خداوند از آنچه می کنید ، غافل نیست .


(( عذاب مهین )) : و للکافرین عذاب مهین . ( بقره ، 9. ) و برای کافرین عذاب خوار کننده ای فراهم شده است .


(( عذاب الیم )) : و للکافرین عذاب الیم ( بقره ، 1.4 ) و برای کافران عذاب دردناکی فراهم شده است .


(( عذاب عظیم )) : و لهم فی الاخره عذاب عظیم . ( بقره ، 114 ) و برای آنها ( کافران ) عذاب بزرگی فراهم شده است .


(( عذاب النار )) : و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الی عذاب النار و بئس المصیر . ( بقره ، 126 ) . و کسی که کافر شود مقدار ناچیزی او را ( در دنیا ) بهره مند می سازیم آنگاه او را به عذاب آتش دچار می کنیم و آنجا بد جایگاهی است .   

(( عذاب الحریق )) : و نقول ذوقوا عذاب الحریق ( آل عمران ، 181 ) و می گوییم به ( کافران ) که بچشید عذاب آتش را .

(( عذاب مقیم )) : یریدون ان یخرجوا من النار و ما هم بخارجین منها و لهم عذاب مقیم . ( مائده ، 37 ) . اراده می کنند که از آتش خارج شوند در حالی که نمی توانند و برای آنهاست عذاب دایم .


(( عذاب الخلد )) : ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد . ( یونس ، 52 ) سپس به کسانی که ستم کردند گفته شد : بچشید عذاب جاویدان را .


(( عذاب شدید )) : و ویل للکافرین من عذاب شدید . ( ابراهیم ، 2 ) و وای بر کافرین به خاطر عذاب شدیدی که در انتظار آنهاست .


(( عذاب غلیظ )) : و من ورائه عذاب غلیظ ( ابراهیم ، 17 ) و در پشت سر آنها ( در کمین کافران ) عذاب سخت و خشنی در انتظار است .


(( عذاب الاکبر )) : و لنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون . ( تنزیل ، 21 ) و به کانها ( کافران ) گذشته از عذاب بزرگی ( که در آخرت در انتظار آنهاست ) از عذاب نزدیک تر و سبکتر ( یعنی عذاب دنیا و برزخ ) می چشانیم باشد که برگردند و متنبه شوند .


(( سوء العذاب )) : افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه و قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون . ( زمر ، 24 ) آیا کسی هست که در قیامت بتواند چهره اش را از عذاب بد و دردناک حفظ کند ( نه چنین است ( به ظالمین گفته می شود که بچشید بر اساس آنچه که کسب نمودید .


(( عذاب الحمیم )) : خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم ، ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم . ( دخان ، 48 ) او را ( کافر ) را بگیرید و او را در وسط جهنم بیافکنید و سپس بر سر او عذاب حمیم ( آب داغ جهنم ) بریزید .


(( عذاب من رجز الیم )) هذا هدی و الذین کفروا بایات ربهم لهم عذاب من رجز الیم . ( غاشیه ، 11 ) این است راه هدایت ، و کسانی که به آیات پروردگارشان کفر ورزیدند برای آنهاست عذابی از پلیدی دردناک .


(( عذاب الهون )) : فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض ( احقاف ، 2. ) . پس در آن روز ، شما ( ای کافران ) با عذابی خوارکننده مجازات می شوید ، بر اساس کبر ورزیتان .


(( عذاب صعد )) : و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا . ( جن ، 17 ) و کسی که از یاد پروردگارش روی برتابد خداوندنیز او را به عذابی سخت مبتلا می سازد .


(( بئس المصیر )) : و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الی عذاب الناس و بئس المصیر . ( بقره ، 126 ) ترجمه این آیه گذشت ..


(( بئس المهاد )) : و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد . ( بقره ، 2.6 ) و هنگامی که به او ( کافر ) گفته می شود که از خداوند بترس . بخاطر گناهانی که نزدیک شد ( و قساوتی که پیدا نموده ) غرور و خود خواهی او را فرا گرفته ( اعتنایی نمی کند ) پس جهنم برای او کافی است و بد گهواره ایست .


(( بئس مثوی المتکبرین )) : فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوی المتکبرین . ( نحل ، 29 ) پس ( ای کافران ) بر درهای جهنم داخل شوید ، و در آن جاودان بمانید ، پس بد جایی است ( جهنم ) برای متکبران .


(( جهنم )) : قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد . ( آل عمران ، 1. ) بگو به کسانی که کافر شدند که به زودی مغلوب شده و به سوی جهنم محشور می شوید و بد جایگاهی است جهنم .


(( جحیم )) : و لا تسئل عن اصحاب الجحیم ( بقره ، 119 ) و از اصحاب جهنم هی‍ سوالی نمی شود . ( زیرا آنها از اساس کافر بودند ) .


(( سعیر )) : ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا . ( نساء ، 1. ) همانا کسانی که اموال یتیمان را بظلم و ستم می خورند جز این نیست که ( در حیقت ) آتش می خورند و بزودی در آتش ( سعیر ) افکنده می شوند .


(( حصیر )) : جعلنا جهنم للکافرین حصیرا . ( اسراء ، 8 ) قرار دادیم جهنم را برای کافران زندان .

(( سقر ))
: یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ، ذوقوا مس سقر . ( قمر ، 48 ) روزی که کافران با صورت به آتش کشیده می شوند و با آنها گفته می شود که بچشید عذاب درناک جهنم را .


(( مرصاد )) : اتن جهنم کانت مرصادا . ( نبا ، 21 ) همانا جهنم در کمین کافران است .


(( ماب )) : للطاغین مابا ( نبا ، 22 ) همانا جهنم برای طغیان پیشگان ، بازگشت گاه است .


(( زبانیه )) : کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیه ناصیه کاذبه خاطیه ، فلیدع نادیه ، سندع الزبانیه . ( علق ، 15 - 18 ) نه چنین است ، اگر ( کافر ) از کفرش دست بر ندارد ( و راه توبه پیش نگیرد ) از موی پیشانی او می گیرم ، موی پیشانی این دروغگوی خطا کار را . ( حالا ) او فریاد بزند و دیکران را به یاری خود بطلبد ، ما هم زبانیه ( آتش دوزخ ) را صدا خواهیم زد .


(( حطمه )) : کلا لینبذن فی الحطمه . ( همزه ، 4 و 5 ) نه چنین است ، هر آینه او ( کافر ) در حطمه ( آتش ) افکنده خواهد شد .


(( فلق )) : قل اعوذ برب الفلق . ( فلق ، 1 ) بگو پناه می برم به پروردگار فلق ( چاهی در جهنم ) . (( ساء المصیر )) فاولئک ماواهم جهنم و ساءت مصیرا . ( نساء ، 97 ) پس آنها ( کافران ) جایگاهشان جهنم بوده و جهنم بد جایگاهی است .


(( ساء المرتفق )) : انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادفها و ان یستغیثوا ، یغاثوا بماء کالمهل ، یشوی الوجوه بئس الشراب و سائت مرتفقا . ( کهف ، 29 ) همانا ما برای ستمکاران آتشی مهیا کرده ایم که سراپرده های آن ( شعله های بلند آتش ) آنها را فرا گرفته است . و اگر دادخواهی کنند ، در پاسخ داد خواهیشان آب گداخته ای چون مس ذوب شده که صورت ها را می گذارد داده می شود . و ( براستی ) بد شرابی است و بد آسایشگاهی است .


(( ساء المستقر )) : و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما ، انها ساءت مستقرا و مقاما . ( فرقان ، 65 ) و کسانی که می گویند : پروردگار ما ، عذاب جهنم را از ما بگردان زیرا عذاب جهنم بسیار زیاندار است و جهنم قرارگاه بد جایگاهی است .


(( ساء المقام )) : همان آیه همان ترجمه . (( دار البوار )) الم تر الی الذین بدلوا نعمه الله کفرا و احلوا فوقهم دار البوار . ( ابراهیم ، 28 ) آیا ندیدی کسانی که نعمت الهی را به کفر و ناسپاسی تبدیل نمودند و قوم خود را به خانه هلاکت ( دوزخ ) رهسپار ساختند .


(( دار الخلد )) : ذلک جزاء اعداء الله النار فیها دار الخلد جزاء بما کانوا بایاتنا یجحدون . ( سجده ، 27 ) این است جزای دشمنان خدا . آتشی است برای آنها که در آن جاودانه اند . جزایی بر اساس انکارشان نسبت به خداوند .

(( شر المکان ))
: الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم . اولئک شر مکانا و اضل سبیلا . ( فرقان ، 37 ) ( کافران ) کسانی هستند که با صورت در جهنم محشور می شوند . آنها بدترین جایگاه و گم ترین راه را دارند .


(( اضل السبیل )) : همان آیه .


(( شر الماب )) : هذا و ان للطاغین لشر ماب . ص ، 55 آری این چنین است ، و همانا برای طغیان پیشگان بدترین بازگشت گاه است .


(( خزی العظیم )) : الم یعلموا انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلک الخزی العظیم . ( توبه ، 63 ) آیا ندانستند ( کفار ) که بدرستی که هر کس از حدود خدا و رسولش تجاوز کند آتش جهنم نصیبش می شود که در آن جاودانه است و این عذاب خواری بزرگی است .


(( رجز الیم )) : نار الله الموقده ، التی تطلع علی الافئده . ( همزه ، 5 - 6 ) آتش برافروخته خدایی ، آتشی که بر دلهای وارد می شود . ( آتشی از جنس روح انسان ) .


(( نار ذات لهب )) : سیصلی نارا ذات لهب ( تبت ، 2 ) بزودی ( ابوجهل ) در آتشی که دارای زبانه است افکنده خواهد شد .

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد